Kasutustingimused Tarkvara ehituspro.ee kasutustingimused. Viimane läbivaatamine: 01.04.2018 Meistri Katus OÜ pakub allpool määratletud teenuseid vastavalt järgmistele tingimustele: 1.             Üldist. Käesolevad tingimused (edaspidi tingimused) reguleerivad Meistri Katus OÜ (edaspidi Teenusepakkuja või meie) poolt klientidele (edaspidi klient) teenuste osutamist. Registreerides meie teenust kasutama, kinnitab klient, et ta on lugenud käesolevaid tingimusi, ja nõustub, et need on temale täitmiseks kohustuslikud. Käesolevad tingimused on täitmiseks kohustuslikud kliendi poolt mis tahes teenuse kasutamisel. Klient kinnitab, et tema poolt Teenusepakkujale esitatud teave on tõene, täpne ja täielik, ning ta nõustub hoidma seda ajakohasena. 2.             Teenus. Teenusepakkuja osutab veebipõhist ehitusliku eelarvestustarkvara rentimise teenust (mida Teenusepakkuja võib vajaduse korral muuta või ajakohastada), mis on kasutatav tema veebisaidi www.ehituspro.ee (edaspidi veebisait). 3.             Teenuse kasutamiseks registreerimine. Klient peab registreerima teenuse kasutamiseks veebisaidi kaudu, täites nõutava registreerimisvormi. Registreerimisvorm ja teenuse tellimine moodustavad kliendi tellimuse (edaspidi tellimus). Tellimus koos käesolevate tingimustega moodustab kliendi ja Teenusepakkuja vahelise lepingu (edaspidi leping). 4.             Tasu. Meie teenused on kliendile kasutamiseks tasuta (vt allpool punkt 6) või tasu eest (edaspidi tasuline teenus), mis kuulub kliendi poolt tasumisele vastavalt lepingule (edaspidi tasu). Klient võib igal ajal muuta valitud teenusetaset. Kui klient läheb kehtivalt teenusetasemelt üle madalamale teenusetasemele, ei ole kliendil õigust raha tagasi saada. Tasulised teenused on saadaval vastavalt tellimusele kas kuue kuu või aastatasu eest. Teenusepakkuja võib muuta tasusid igal ajal. Tasu muudatusi ei kohaldata ettemakstud teenusele ning uut tasu kohaldatakse kliendile alates järgmisest tellimusest. 5. Tasuta teenused. Tarkvara kasutamine testperioodil on tasuta. Tasuta testperiood lõppeb, kui kasutaja on vormistanud rohkem, kui 20 projekti või dokumenti. 6. Tasulised teenused. Tasu kuue kuulise tarkvara kasutusperioodi eest on 39,5€/kuu. Tasu 12 kuulise tarkvara kasutusperioodi eest on 29,5€/kuu. Hindadele lisandub käibemaks. Kasutusperiood hakkab kehtima alates tellimuse kinnitamisest, tellimuse kinnitamisel väljastatakse arve maksetähtajaga 14 päeva. 7.             Tasumine. Tasu kuulub teenuse eest tasumisele ettemaksuna. Teenusepakkuja võib kõigi maksete käsitlemiseks kasutada kolmandast isikust makseteenuse pakkujaid. Teenusepakkuja ei vastuta maksete töötlemise eest ja ei vastuta maksete töötlemisega seotud küsimuste eest. Kui klient ei esita meile makseandmeid või ei maksa tasu tasuliste teenuste eest makseandmetes täpsustatud maksetähtpäevaks või kliendi maksemeetod lükatakse tagasi, kaotab leping automaatselt kehtivuse ning juurdepääs teenusele võidakse piirata või peatada. 8.             Kliendi andmed. Mis tahes andmed, mida klient salvestab või sisestab teenuse kaudu (edaspidi kliendi andmed), kuuluvad kliendile. Juurdepääs kliendi andmetele sõltub siiski kliendi poolt nõuetekohasest ja täielikust tasu maksmisest. Klient annab Teenusepakkujale loa kliendi andmete kasutamiseks, kopeerimiseks, edastamiseks, salvestamiseks ja varundamiseks, et võimaldada kliendile teenusele juurdepääsu ja teenuse kasutamist. Klient vastutab ainuisikuliselt kliendi andmete eest ning on vastutav vastava sisu sisestamisest või edastamisest tulenevate või sellega seotud tagajärgede eest. Klient kinnitab, et tal on õigus sisestada või edastada kliendi andmeid, ja et vastavate tegevustega ei rikuta käesolevaid tingimusi, kohalduvat õigust, intellektuaalse omandi õigusi ega muid kolmandate isikute õigusi. 9.             Kliendi andmete avaldamine. Teenusepakkuja hoiab kõiki kliendi andmeid kolmandate isikute eest konfidentsiaalsena. Teenusepakkujat ei puuduta vaidlused kliendi ja kliendi enda lõppklientide vahel, kellele klient osutab teenuseid, kasutades teenust (edaspidi lõppkliendid). Teenusepakkujat ei puuduta vaidlused kliendi ja kaupluste vahel, kellele klient võib edastada süsteemi kaudu hinnapäringuid. Teenusepakkuja võib avaldada kliendi andmeid volitatud esindajatele, kellel on kliendi esindaja volitused vastavalt seadusele või vastava volikirja alusel, või kui Teenusepakkuja on kohustatud seda tegema seaduse alusel. Teenusepakkuja võib kasutajate andmeid kasutada statistilistel eesmärkidel. Selliseid statistilisi andmeid võidakse koguda ja töödelda vaid viisil, mis ei avalda Kasutajate isikut ega isikuandmeid. 10.         Mittejälgimine. Teenusepakkuja ei jälgi kliendi andmeid. Klient vastutab ainuisikuliselt selle eest, et kliendi andmed on kooskõlas käesolevate tingimustega, kolmandate isikute õigustega ja kohalduva õigusega. Võtmata endale vastavat kohustust, võib Teenusepakkuja siiski kustutada kliendi andmeid või peatada või lõpetada lepingu omal äranägemisel, kui kliendi andmed rikuvad käesolevaid tingimusi, kolmandate isikute õigusi või kohalduvat õigust. Teenusepakkuja võib teha vastavaid toiminguid sellest kliendile ette teatamata. 11.         Varundamine. Teenusepakkuja ei ole kohustatud hoidma kliendi andmetest varukoopiaid, kui leping on lõpetatud või kui kliendi andmed on kustutatud mis tahes põhjusel. Me ei garanteeri, et kliendi andmeid säilitatakse turvaliselt. Kindluse mõttes peaks klient varundama kliendi andmeid iseseisvalt. 12.         Keelatud tegevused. Kliendil ei ole lubatud kasutada teenuseid ebaseaduslikul, kahju tekitaval, eksitaval, pettuslikul ega muul pahatahtlikul eesmärgil. Kliendil on keelatud edastada materjali või sisu, mis sisaldab viiruseid või muud pahatahtlikku koodi, või sisu, mis rikub või võib rikkuda kolmandate isikute intellektuaalse omandi õigusi või muid õigusi. 13.         Intellektuaalne omand. Teenuse ja veebisaidiga seotud intellektuaalse omandi õigused (sealhulgas patent, kaubamärk, teenindusmärk, logod, autoriõigus, mittevaraline õigus, oskusteave, domeeni nimed ja muu, kogu maailmas, registreeritud või registreerimata) jäävad Teenusepakkuja omandisse. Käesolevad tingimused ei anna kliendile õigust kasutada Teenusepakkuja intellektuaalset omandit ilma Teenusepakkuja eelneva selgesõnalise loata. 14.         Kasutajakonto. Klient kohustub hoidma täielikult salajas oma Kontoga seotud salasõna. Kui Klient tuvastab salasõna või Kliendi poolt volitamata Kliendi konto kasutamise, on klient koheselt kohustatud teavitama Teenusepakkujat saates vastavasisulise kirja Teenusepakkuja üldisele e-posti aadressile. Teenusepakkuja ei vastuta Kliendi ees ei otseste ega kaudsete kahjude eest, mis võivad tuleneda kliendi hooletusest parooli või Konto detailide salajas hoidmisel. 15.         Turvalisus. Teenusepakkuja teeb kõiki mõistlikke jõupingutusi selleks, et tagada kliendi andmete turvaline kogumine, edastamine ja säilitamine. Teenusepakkuja on rakendanud andmete kaitsmiseks asjakohaseid tehnilisi meetmeid. 16.         Garantii puudumine. Teenusepakkuja ütleb lahti mis tahes ja kõikidest otsestest või kaudsetest teenusega seotud garantiidest. Teenust osutatakse „nagu on“, „kui on“ ja kliendi enese riskil ning me ei garanteeri ega kinnita teenuse kvaliteeti, eesmärgiks sobivust, mitterikkumist, terviklikkust ega täpsust. Olenemata meie püüdlustest pakkuda kliendile parima kvaliteedi, ohutuse ja turvalisusega teenuseid, me ei garanteeri, et teenus on katkestusteta, õigeaegne või vigadeta või et puudused parandatakse. Teenusepakkuja ei garanteeri, et isikuandmete kogumine, edastamine ja säilitamine on igal ajal turvaline. Teenusepakkuja jätab endale õiguse muuta või lõpetada teenuse funktsioone ja omadusi perioodiliselt või mis tahes ajal, ajutiselt või püsivalt, vastutamata kliendi ees teenuse või teenuse funktsioonide või omaduste katkestamise, muutmise või lõpetamise eest. Võimaluse korral teatatakse teenuse lõpetamisest mõistlikult ette. Teenusepakkuja ei vastuta teenuse toimimisel või kasutamisel esinevate takistuste eest, mis on põhjustatud veebimajutuse teenuse pakkuja, kliendi internetiteenuse pakkuja või muu kolmanda isiku poolt, välja arvatud juhul, kui see on nõutav kohalduva õigusega. Teenusepakkuja ei nõusta klienti eelarvestustöö teostamisel, või ehituslikes küsimustes. Klient vastutab selle eest, et kliendi andmete salvestamine ja nendele juurdepääs teenuse kaudu on kooskõlas kliendile kohalduva õigusega. 17.         Vastutuse piirang. Seadusega lubatud suurimas ulatuses ei vastuta Teenusepakkuja kahju eest, mis tuleneb kliendi poolt teenuse kasutamisest või kasutamise võimatusest või volitamata juurdepääsust kliendi andmetele, nende katkestusest, muutusest, hävimisest või kustutamisest. Lisaks ei vastuta Teenusepakkuja ühelgi juhul kaudse kahju, sealhulgas saamata jäänud tulu eest. Mis tahes juhul on Teenusepakkuja koguvastutus piiratud summaga, mille klient on maksnud Teenusepakkujale teenuste eest viimase kaheteistkümne (12) kuu jooksul vahetult enne seda kuud, mil leidis aset sündmus, mis tõi kaasa Teenusepakkuja vastutuse. 18.         Hüvitamine. Klient nõustub hüvitama Teenusepakkujale ja tema kolmandatest isikutest teenusepakkujatele nõuete, nõudmiste, kahju, kulu või vastutuse (sealhulgas mõistlikud õigusabi kulud), mis tulenevad kliendi poolt teenuse kaudu esitatud, edastatud või kättesaadavaks tehtud kliendi andmetest või kliendi või tema määratud kasutajate poolt teenuse väärkasutamisest, käesolevate tingimuste rikkumisest või väidetavast rikkumisest või kolmandate isikute õiguste (sealhulgas intellektuaalse omandi õiguste) rikkumisest või on nendega seotud, kaitsma neid nende eest ja hoidma nad nendest puutumatuna. 19.         Tingimuste muutmine. Teenusepakkuja jätab endale õiguse muuta tingimuste mis tahes osa mis tahes ajal. Teenusepakkuja teatab kliendile vastavatest muudatustest mõistliku aja ette. Kui klient ei nõustu nende muudatustega või mis tahes konkreetse muudatusega, ei pruugi kliendil olla võimalik jätkata teenuse kasutamist. 20.         Tähtaeg ja lõpetamine. Leping on sõlmitud tähtajatult. Klient võib lõpetada lepingu igal ajal korralise lõpetamise korras põhjust esitamata, saates tellimuse tühistamise e-kirja allpool näidatud kontaktidel. Kui klient lõpetab lepingu, ei ole Teenusepakkujal kohustust hüvitada kliendile tasusid, mida klient võib olla maksnud, välja arvatud juhul, kui see on nõutav kohalduva õigusega. Tellimuse lõpetamisel lõpeb ka leping ning viivitamata peatuvad kliendi juurdepääsuõigused teenusele, välja arvatud tasuta teenustele. Juurdepääs tasuta teenustele peatatakse, kui tellimus on lõpetatud eespool toodud punkti 12 rikkumisel. Klient tunnistab ja nõustub, et Teenusepakkuja võib peatada (püsivalt või ajutiselt) teenuse osutamise Teenusepakkuja omal äranägemisel kliendile ette teatamata, kui klient rikub käesolevaid tingimusi. Juhul kui klient rikub käesolevaid tingimusi ja me otsustame lõpetada või peatada kliendi konto ja/või lepingu, ei ole Teenusepakkujal kohustust hüvitada tasusid, mida klient võib olla maksnud. Lisaks võib Teenusepakkuja lõpetada lepingu ja kliendi teenusele juurdepääsu ja teenuse kasutamise õiguse korralise lõpetamise korras, teatades sellest kliendile kolmkümmend (30) päeva ette. 21.         Kohalduv õigus ja vaidluste lahendamine. Käesolevatele tingimustele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust. Mis tahes käesolevatest tingimustest tulenevad või nendega seotud vaidlused lahendab lõplikult Harju maakohus Tallinnas. 22.         Täielik kokkulepe. Käesolevad tingimused koos tellimusega moodustavad lepingu sisu kohta kliendi ja Teenusepakkuja vahel täieliku kokkuleppe, mis on ülimuslik ja asendab kõiki lepingu sisule kohaldatavaid varasemaid kirjalikke ja suulisi kokkuleppeid. 23.         Jagatavus. Kui üks või mitu käesolevate tingimuste sätet osutuvad mis tahes osas õigustühiseks, kehtetuks, ebaseaduslikuks või mittejõustatavaks, ei mõjuta ega kahjusta see selles sisalduvate ülejäänud sätete kehtivust, seaduslikkust ega jõustatavust. 24.         Loovutamine. Teenusepakkuja võib loovutada käesolevatest tingimustest tulenevaid mis tahes või kõiki oma õigusi mis tahes isikule ilma kliendi nõusolekuta, välja arvatud juhul, kui see võib vähendada lepingu täitmise tõenäosust. Kontaktandmed: Meistri Katus OÜ Reg: 12310510 Valdeku 42, Tallinn, Harjumaa 11621 Skype: Ehituspro Kasutajatugi E-kiri: info@ehituspro.eu